พระราชทานยศฝ่ายทหาร รวม “ร้อยเอกหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์”

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 7 นาย รวม “ร้อยเอกหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์”

 

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ คือใคร? – Zcooby.com

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

 

1. ว่าที่พันโท บุญเยี่ยม การสำโรง เป็น พันโท
2. ว่าที่พันตรี มาโนชย์ เพชรนาใหญ่ เป็น พันตรี
3. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐภัทร ริ้วทอง เป็น ร้อยเอก
4. ว่าที่ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง
5. ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น ร้อยเอก
6. ว่าที่ร้อยโท เฉวียน พรมมา เป็น ร้อยโท
7. ว่าที่ร้อยโทหญิง นันทพร เชื้อฮ้อ เป็น ร้อยโทหญิง

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2563 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2563 และลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

ขอบคุณ ไทยรัฐ/ไทยโพส