ครม.อนุมัติงบ 42,000 ล้านบาท คนละครึ่ง เฟส 3 เติมเงินให้อีก 1,500 บาท

ที่ประชุมครม. ได้อนุมัติให้อีก 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท โดยใช้สิทธิตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าจะใช้สิทธิเต็ม งบประมาณทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท

 

คนละครึ่ง เฟส 3 เติมเงินให้อีก 1,500 บาท เริ่มใช้พ.ย.-ธ.ค. 64

 

วันที่ 19 ต.ค. 2564 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณา ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ดังนี้

 

คนละครึ่ง” เฟส 2 เพิ่มอีก 5 ล้านคน ครม.เปิดใช้สิทธิ์ 16 ธ.ค. รับ 3,500 บาท

 

โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่าย รอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 (โดยนำไปรวมกับวงเงินคงเหลือจากรอบที่ 1 และ 2 ของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยอัตโนมัติ) ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนไม่เกิน 28,000,000 คน

 

ทั้งนี้จากข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2564 มีผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สะสมจำนวน 25.21 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิ 27.7 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 100,734.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 51,195.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 49,539.0 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือกว่า 2 แสนสิทธิ.

 

 

 

ขอบคุณ pptv36/ไทยรัฐ